Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden:

Algemene leveringsvoorwaarden voor transacties met consumenten van Bertils Catering (Voorheen Bertils Barbecue & Partyservice), nader te noemen BERTILS

Levering

 • Leveren, ophalen of retourneren van Uw bestelling gebeurt altijd in overleg.
 • De locatie dient gemakkelijk bereikbaar te zijn voor het afleveren en/of ophalen van de producten en goederen.
 • Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw. Voor het schoonmaken van de gebruikte materialen worden kosten in rekening gebracht.
 • De actuele prijzen zijn vermeld op de website www.bertilscatering.nl.
 • BERTILS behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren.
 • Bestellingen dienen minimaal één week voor de afgesproken datum bevestigt/geplaatst te worden.
 • Voor bestellingen, later dan één week voor de afgesproken datum geplaatst, kan geen garantie worden gegeven dat deze volledig uitgevoerd worden.
 • Wijzigen van het aantal personen is mogelijk tot 4 dagen vóór de afgesproken datum.
 • Bij annulering van een partij binnen 4 dagen vóór de afgesproken datum worden de gemaakte kosten in rekening gebracht.
 • Voor bezorging van gehuurde materialen en/of andere zaken worden kosten in rekening gebracht.

Verhuur

 • Alle in bruikleen verstrekte of verhuurde goederen blijven te allen tijde eigendom van BERTILS
  of van de toeleveranciers.
 • Bij diefstal, vermissing of beschadiging wordt de nieuwwaarde van de verhuurde en/of in bruikleen goederen in rekening gebracht.
 • De huurder blijft te allen tijde aansprakelijk voor de door hem of haar gehuurde goederen tot aan het tijdstip dat BERTILS, of één van zijn toeleveranciers, de gehuurde goederen komt ophalen.
 • De huurder is niet bevoegd de gehuurde goederen van BERTILS of van één van zijn toeleveranciers, door te verkopen en nimmer als betaalmiddel te gebruiken.
 • De huurder geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan BERTILS dan wel aan een door hem aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin BERTILS zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van BERTILS zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 • Voor het bezorgen van gehuurde materialen en/of andere zaken kunnen bezorgkosten in rekening gebracht worden.

Betaling

 • Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto bij aflevering plaats te vinden.
 • Indien BERTILS zulks nodig acht kan BERTILS van de consument een aanbetaling verlangen ter hoogte van 25% van het totale verschuldigde bedrag bij aflevering.
 • Is overeengekomen dat de consument een factuur zal worden gezonden, dan dient de betaling aan BERTILS van de verschuldigde kosten te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door BERTILS aangegeven bankrekening.
 • Bij overschrijding van 10 dagen na factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim en is BERTILS na de consument tot betaling te hebben aangemaand, gerechtigd over het opeisbare bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen.
 • Alle buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering die BERTILS in redelijk heeft moeten maken komen ten laste van de consument.

Gebreken

 • De consument dient bij levering van de bestelde zaken te onderzoeken of de juiste zaken zijn geleverd en of de geleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen of indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik.
 • Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd dan dient de consument dit per omgaande aan BERTILS kennis te geven.

Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van BERTILS is beperkt tot een herleveren van een bestelde zaak dan wel restitutie van de koopsom.
 • Voor plaatsing dan wel montage van zaken bij de consument heeft BERTILS een verzekering gesloten die de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid dekt voor een schade welke veroorzaakt is door het plaatsen dan wel montage van zaken.
 • De Consument verplicht zich vooraf BERTILS volledig over de constructie van het pand of gedeelten daarvan, waar de montage van de gehuurde zaken dienen plaats te vinden, te informeren. Bij niet of onvolledige informatie aan BERTILS vrijwaart consument uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van schade, welke door het niet of volledig informeren van BERTILS ontstaat en doet hierbij uitdrukkelijk afstand van ieder verhaalsrecht.

* Prijzen kunnen afwijken, er kunnen aan bovenstaande geen rechten worden ontleend.

 Welkom bij Bertils Catering.

in de  zomer vakantie zijn we dicht van 1 aug tot 28 aug.Bestellingen voor maandag alleen via de telefoon .
Maandag  : open  I.O.L.
Dinsdag : gesloten
Woensdag : gesloten 
Donderdag : open
Vrijdag : open
Zaterdag : open
Zondag : open